Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

Καλωσορίσατε


Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων (ΜΚΕΤΓΟ). oo

Η Επιτροπή δημιουργήθηκε αρχικά το 1967 και επισημοποιήθηκε με την απόφαση αρ. 15.769 του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21.4.1977. Η Επιτροπή αποτελεί το αρμόδιο όργανο για την τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων της Κύπρου. Σύμφωνα με τον Νόμο Ν.66(Ι)/98 και τους κανονισμούς ΚΔΠ 443/2001, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ως η Αρμόδια Αρχή, διορίζει τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής κάθε πέντε χρόνια. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και εννέα μέλη.

Η Επιτροπή, στα πλαίσια των καθηκόντων της, ασχολείται κυρίως με τα ακόλουθα θέματα:
  • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων των σχετικών προς την τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Καταγράφει τα γεωγραφικά ονόματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, μελετά και υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή για έγκριση τις εισηγήσεις της για την τυποποίηση και κωδικοποίηση των γεωγραφικών ονομάτων.
  • Εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις διεθνείς συσκέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) σε θέματα της αρμοδιότητας της και συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και τις αντίστοιχες εθνικές επιτροπές άλλων χωρών, για επίτευξη των σκοπών που προνοούνται στη νομοθεσία.
  • Συμβουλεύει τις αρμόδιες τοπικές αρχές για την ονομασία ή μετονομασία οδών, καθώς και τον τρόπο γραφής των ονομάτων,
  • Παρακολουθεί την εφαρμογή της τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων και του συστήματος μεταγραφής του ελληνικού αλφαβήτου στο ρομανικό σύστημα γραφής του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ 743), που έγινε αποδεκτό από την Πέμπτη Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ως πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO 843.3) και υϊοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή επιλέγει από τους υφιστάμενους τύπους γεωγραφικών ονομάτων, ένα μόνο τύπο προς επίσημη και διεθνή χρήση, αφού εξετάσει την σκοπιμότητα επιλογής του συγκεκριμένου αυτού τύπου από γλωσσολογικής, γραμματικής, αισθητικής, κοινωνικής και ιστορικής πλευράς.

Η Επιτροπή συγκεντρώνει στοιχεία από τον χώρο της ιστορίας, γλωσσολογίας, αρχαιολογίας, φιλολογίας, χαρτογραφίας και λαογραφίας, που βοηθούν στην ετυμολόγηση, ορθογράφηση και τυποποίηση των τοπωνυμίων και των ονομάτων των δήμων και κοινοτήτων της Κύπρου.

Βασικό καθήκον της Επιτροπής είναι η αντιμετώπιση της τουρκικής αυθαιρεσίας η οποία, σε μια έξαρση πολιτιστικής εθνοκάθαρσης, προσπαθεί να επιβάλει καινούργια ονόματα, να διαγράψει και να εξαφανίσει τα ιστορικά ονόματα της Κύπρου στις κατεχόμενες περιοχές. Έτσι, σε κάθε διεθνές βήμα, όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Επιτροπή αγωνίζεται για τα ιστορικά ονόματα της Κύπρου και καταφέρνει να γίνουν σεβαστά και η Τουρκική αυθαιρεσία να ακυρώνεται.

Σύμφωνα με τον Νόμο Ν.71(Ι)/2013, τροποποιείται ο βασικός νόμος με την προσθήκη νέου άρθρου με το οποίο ποινικοποιείται η αλλοίωση γεωγραφικών ονομάτων και τοπωνυμίων και η παράνομη έκδοση, εισαγωγή, κυκλοφορία, προσφορά, διανομή και το εμπόριο χαρτών, βιβλίων ή άλλων εγγράφων συμβατικά ή ψηφιακά αποτυπωμένων, στα οποία περιέχονται γεωγραφικά ονόματα και τοπωνύμια περιοχών της Δημοκρατίας, αποτυπωμένα διαφορετικά από αυτά που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Νόμο, ή από αυτά που περιλαμβάνονται στο επίσημο Τοπωνυμικό Λεξικό.

Η Επιτροπή προχώρησε στην έκδοση διαφόρων αυτοτελών εκδόσεων, που βοηθούν στην κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναφέρονται στα γεωγραφικά ονόματα και συντείνουν στη λύση των προβλημάτων που ανακύπτουν. Η δημιουργία της ιστοσελίδας αυτής αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της.

Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν στο ιστορικό, στην νομοθεσία και στους κανονισμούς λειτουργίας της Επιτροπής, πληροφορίες σε σχέση με τη στελέχωσή της, ανακοινώσεις και δραστηριότητες, κείμενα από τη συμμετοχή της σε συνέδρια και εκδηλώσεις, αναφορές στις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση της τουρκικής αυθαιρεσίας για παράνομη αλλοίωση των ιστορικών ονομάτων της Κύπρου, χάρτες, υλικό για τη μεταγραφή των ονομάτων στο ρομανικό αλφάβητο κ.λπ.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και ευχόμαστε όπως αυτή αποβεί ωφέλιμη και καρποφόρα στις αναζητήσεις και στις απορίες σας.

Εκ μέρους της Επιτροπής,
ο Πρόεδρος

Ανδρέας Χατζηράφτης
B.Sc. in Civil Engineering (LSU/USA)
M.App.Sc. in Surveying-GIS/LIS (University of South Australia)
MBA in Public Sector Management (MIM)