Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

N.71(Ι) 2013 Νόμος που τροποποιεί τον περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμο.
Οι περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 5 των περί της Διαδικασίας της Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμων τον 1998 έως 2001 και κατατεθέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εγκρίθηκαν από αυτή δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 των περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμων του 1989 μέχρι 1992.
Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.