Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019-2024

Eπιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων 1950 - 1999

Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών με απόφαση του Αρ. 814 (XXI) ημερομηνίας 27.4.61 πάνω στο θέμα της τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων, σύστηνε στα Κράτη μέλη, μεταξύ άλλων να υποβάλουν έκθεση προόδου που έγινε στον τόπο τους στον τομέα τούτο της τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων, το σύστημα που χρησιμοποιήθηκε όπως και αντίγραφα εκδόσεων λεξικών, χαρτών κ.ά. Εκφράζετο επίσης η επιθυμία να συγκληθεί προσεχώς, Διεθνής Διάσκεψη πάνω στο πιο πάνω θέμα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών τέλος του 1962 κοινοποίησε την αναφερόμενη πιο πάνω απόφαση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για απόψεις και υποβολής έκθεσης, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε τα πιο πάνω για ενέργεια, στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Είναι τότε που άρχισε να δημιουργείται η ανάγκη της ύπαρξης κάποιας αρμόδιας επιτροπής που να χειρίζεται το θέμα της τυπο¬ποίησης γεωγραφικών ονομάτων.

Στην αρχή χειρίζοντο το θέμα της τυποποίησης γεωγραφικών ονομάτων περιστασιακά ορισμένα άτομα από το Τμήμα Παιδείας, όπως ελέγετο πριν την Ανεξαρτησία της Κύπρου, και το Τμήμα Κτηματο¬λογίου και Χωρομετρίας. Αργότερα άρχισε η διαδικασία σύστασης προσωρινής επιτροπής μέχρι που διορίστηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 15769 ημερομ. 21.4.1977 η "Μόνιμη Κυπριακή Επιτροπή Τυποποιήσεως Γεωγραφικών Ονομάτων".

1950

Ο τότε Διευθυντής του Τμήματος Παιδείας Mr. Gullen προέβηκε στην τυποποίηση ορισμένων γεωγραφικών ονομάτων με δικό του σύστημα.

1958-1960

Ο τότε Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κ. Α. Γεωργιάδης προχώρησε στην τυποποίηση αρκετών γεωγραφικών ονομάτων που θα χρησιμοποιούντο σε μια έκδοση τοπογραφικών χαρτών, εφαρμόζοντας το σύστημα του κ. Gullen.

1960 - 1963

Θέματα που αφορούσαν τυποποίηση γεωγραφικών ονομάτων, τα επιλαμδάνοντο οι κ.κ. Α. Γεωργιάδης, Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και Πρ. Χριστοδούλου Ανώτ. Λειτουργός του ιδίου Τμήματος.

1963 - 1967

Θέματα τυποποίησης επιλαμβάνοντο μόνο από τον κ. Πρ. Χριστοδούλου.

1967

Συστάθηκε προσωρινή (Ad-Hoc) επιτροπή Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων:

Γ. Αβρααμίδης (Διευθυντής Τμήμ. Κτηματολογίου & Χωρομετρίας)
Πρ. Χριστοδούλου (Ανώτ. Λ/ργός Τμήμ. Κτηματ. & Χωρομετρίας)
Γ. Παπαχαραλάμπους (Διευθυντής Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών)
Κ. Κύρρης (Ιστορικός Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών)
Μ. Χριστοδούλου (Γλωσσολόγος Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών)
Φρ. Μαραθεύτης (Γεωγράφος Παιδαγωγικής Ακαδημίας)

Η πιο πάνω επιτροπή όρισε υπεπιτροπή η οποία θα επεξεργάζετο αρχές που θα καθιερώνονταν για την τυποποίηση ονομάτων όπως και προετοιμασία υλικού που θα υποδάλλετο στην επικείμενη 1η Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων για την τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων

Πρ. Χριστοδούλου (Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας)
Μ. Χριστοδούλου (Κέντρο Επιστημ. Ερευνών)
Φρ. Μαραθεύτη (Υπ. Παιδείας)

1η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, Σεπτ. 1967, Γενεύη Η Κύπρος εκπροσώθηκε από τον κ. Μ. Χριστοδούλου.

1972

Διορίστηκε Διατμηματική Επιτροπή η οποία καταρτίστηκε σε σώμα ως εξής:
Θ. Παπαδόπουλλος Πρόεδρος (Εκπρ. Υπ. Παιδείας)
Μ. Χριστοδούλου Γραμματέας (Εκπρ. Κέντρου Επιστ. Ερευνών)
Κ. Κωνσταντινίδης Μέλος (Τμήμα Κτημ. & Χωρ.)
Φρ. Μαραθεύτης Μέλος (Εκπρ. Υπ. Παιδείας)
Α. Χριστόφη Μέλος (Εκπρ. Υπ. Εσωτ.)
Πρ. Χριστοδούλου (παρατηρητής)

2η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, Μάιος 1972, Λονδίνο Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Μ. Χριστοδούλου (Γλωσσολόγος) και Κ. Κωνσταντινίδη (Χαρτογράφος)

1977

Με απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο Αρ. 15769 ημερομ. 21.4.77, ενέκρινε τη σύσταση Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων η οποία θα είναι πενταμελής η δε θητεία της πενταετής και θα απαρτίζεται ως εξής:

Θ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος  (Εκπρ. Υπ. Παιδείας)
Μ. Χριστοδούλου, Γραμματέας (Εκπρ. Κέντρου Επιστ. Ερευνών)
Χρ. Κυπριανού, Μέλος (Εκπρ. Υπ. Παιδείας)
Κ. Κωνσταντινίδης, Μέλος (Τμήμα Κτημ. & Χωρ.)
Α. Χριστόφη, Μέλος (Εκπρ. Υπ. Εσωτερικών)

3η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Σεπτ. 1977, Αθήνες Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Μ. Χριστοδούλου, Α. Χριστόφη και Ν. Κρανιδιώτης.

1982

Με απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο Αρ.21899 ημερομ. 2.4.1982 ανανέωσε τη θητεία της Μόνιμης Κεντρικής Επιτροπής Τυποποιήσεως Γεωγραφικών Ονομάτων για άλλα 5 χρόνια.

4η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθηνών Σεπτ.1982, Γενεύη Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Μ. Χριστοδούλου,  Α. Χριστόφη και Α. Παπαδόπουλλος.

1984

Αφυπηρέτησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θ. Παπαδόπουλλος, εκπρόσωπος του Υπ. Παιδείας, Διευθυντής του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών και αντικαταστάθηκε από τον κ. Κ. Κύρρη, Διευθυντή του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών.

Αφυπηρέτησε επίσης ο κ. Α. Χριστόφη, Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μέλος της επιτροπής ως εκπρόσωπος του Υπ. Εσωτερικών και αντικαταστάθηκε από τον κ. Ρόη Νικολαϊδη, Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

1985

Υπουργοποιείται ο κ. Ρόης Νικολαϊδης, μέλος της Επιτροπής ως εκπρόσωπος του Υπ. Εσεωτερικών και αντικαθίσταται από τον κ. Α. Λοϊζίδη, Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

1986

Αφυπηρέτησε ο κ. Α. Λοϊζίδης, μέλος της Επιτροπής και αντικαταστάθηκε από τον κ. Α. Κοτσώνη, Διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

1987

Με απόφαση του το Υπ. Συμβούλιο Αρ. 28783 ημερομ. 2.7.87 ανανέωσε τη θητεία της πιο πάνω Μόνιμης Επιτροπής για άλλα 5 χρόνια.

5η Διεθνής Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Σεπτ.1987, Montreal, Καναδά Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Α. Κοτσώνη, Μ. Χριστοδούλου και Α. Σκαρπάρης

1988

Αφυπηρέτησε ο κ.κ. Κύρρης, Διευθυντής του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, Πρόεδρος της Επιτροπής ως εκπρόσωπος του Υπ. Παιδείας,δεν αντικαταστάθηκε και ορίστηκε ομόφωνα από τα υπόλοιπα μέλη ως Πρόεδρος ο κ. Α. Κοτσώνης.

1991

Αφυπηρέτησε ο κ. Χρ. Κυπριανού, Επιθεωρητής του Υπουργείου Παιδείας, μέλος της Επιτροπής ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας.
Αφυπηρέτησε ο κ. Κ. Κωνσταντινίδης, Κτηματολογικός Λ/ργός (Χαρτογραφίας) μέλος της Επιτροπής ως εκπρόσωπος του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
Η θέση και των δυο πιο πάνω μελών της Επιτροπής δεν πληρώθηκε 1992

Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση του Αρ. 36833 της 21.1.1992 έγκρινε ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας την επαύξηση και τον διορισμό των μελών της Μόνιμης Κυπριακής Επιτροπής Τυποποίησης Γεωγραφικών Ονομάτων.

(α) Επαύξηση των μελών της Μόνιμης Επιτροπής από πέντε σε εννέα
και
(β) Διορισμός νέας Επιτροπής για πενταετή περίοδο από 1.1.1992 που να απαρτίζεται από τους πιο κάτω:

κ. Πάτροκλο Σταύρου, Πρόεδρο
κ. Ανδρέα Κοτσώνη, Διευθυντή Τμήμ. Κτηματολ. & Χωρομετρίας
κ. Πρόδρομο Βάσου, Κτηματολογικό Λειτουργό (Χαρτογραφίας) (Εκπρόσωποι Τμήματος Κτημ. & Χωρ.)
κ. Κυριάκο Τριανταφυλλίδη, Ανώτ. Διοικ. Λ/ργό (Εκπρόσωπο Υπ. Εσωτερικών)
κ. Μενέλαο Χριστοδούλου, Ανώτ. Ερευνητή Γλωσσολόγο, (Εκπρόσωπο Κέντρου Επιστ. Ερευνών)
κ. Ανδρέα Παπασταύρου, Επιθ. Φιλολογικών Μαθημάτων,
κ. Χρίστο Κολιό, Επιθ. Φιλολογικών Μαθημάτων, (Εκπρόσωποι Υπ. Παιδείας)
κ. Ανδρέα Σοφοκλέους, Πρόεδρο Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου, (Εκπρόσωπο του Γεωγραφικού Ομίλου Κύπρου),
κ. Γεώργιο Κ. Ιωαννίδη, ΦιλόλογοΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1950-1999
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1999-2004
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2004-2009
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2009-2014
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014-2019
ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2019-2024